Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

Stichting GAM
(Stichting GHANA AGORO MMA)
Beleidsplan 2015-2016

Contact gegevens Stichting GAM
Ingeschreven sinds maart 2002 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
RSIN nummer: 34170790

Contactpersoon: Veronica van de Kamp
Telefoon: 00-31-641394883
Bezoek adres: F. D. Kahlenbergstraat 74
1087 LL Amsterdam
Postadres: Postbus 92313
1090 AH Amsterdam
E-mail adres a.kamp23@chello.nl
Web site: www.sgam.tv
Facebook pagina: https://www.facebook.com/pages/Stichting-GAM- Amsterdam/ 213026972044965?ref=ts (kente festival Amsterdam facebook)
Bank: NL44 INGB 0009 3158 84 t.a.v Stichting Ghana Agoro Mma

 

 

Inhoud

pg
Inleiding 4
Doelstelling en doelgroep 4
Onze activiteiten 5
3.1 GAM Tv 5
3.2 Cultuur en evenementen 6
3.3 Voorlichting 6
3.4 Activiteiten in Ghana 7
Samenwerking 7
Communicatie 8
Onze organisatie 8
Financiën 10
Toekomst 11

 

 

 

1. Inleiding

Stichting GHANA AGORO MMA (GAM) (Ghana group Performers) is een film- en theater groep, opgericht in 2002 in Amsterdam. Zij houdt zich vooral bezig met voorlichting en educatie van de Afrikaanse gemeenschap in Nederland. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de traditioneel Afrikaanse wijze van communiceren en leren namelijk verhalen, muziek en dans gegoten in het moderne jasje van de westerse communicatie middelen: televisie, film en theater.
De inspirator en trekker van deze organisatie is oprichtster Veronica van de Kamp, die in de loop van jaren een groep van getalenteerde Afrikaanse acteurs om zich heen heeft verzameld om de informatieve en educatieve boodschappen goed en actueel te kunnen overbrengen. Daarnaast worden,- veel al in samenwerking met gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost en andere instellingen-, workshops en discussie bijeenkomsten georganiseerd en gefinancierd.
Door haar programma's , voornamelijk producties op TV, in film en theater, is Stichting GAM geworden tot een link tussen de Afrikaanse gemeenschap en de Nederlandse samenleving.
Twee zeer succesvolle en populaire activiteiten zijn het jaarlijkse Kente festival en de televisiesoap "Trust" (GAM tv op salto 2, Amsterdam).
Helaas gaan ook aan Stichting GAM de bezuinigingen bij de overheden niet voorbij. Daarom heeft de stichting in 2013 besloten om zich voor haar inkomsten meer tot haar doelgroep en sympathisanten te gaan richten. Om donaties en giften aantrekkelijker voor hen te maken zal de stichting in 2015 de ANBI status als culturele stichting aanvragen.

2. Doelstelling en doelgroepen

De oorspronkelijke doelstelling van de stichting is bij te dragen aan de ontwikkeling en integratie van de Ghanese bevolking in Nederland. In de loop der jaren zijn wij ons echter meer en meer gaan richten op de West Afrikaanse bevolkingsgroep en dan met name in Amsterdam en omstreken. We gebruiken TV, film en theater producties als middel om onze educatieve en informatieve boodschappen over te brengen.
Hiernaast blijft het de drive van het bestuur om projecten te realiseren in Ghana gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de grote groep weeskinderen.
Onze doelgroepen in Nederland bestaan uit de jongeren in de leeftijd van 12 tot 30 jaar voor wat betreft de voorlichting, educatie en informatie en daarnaast de ouderen die interesse hebben in de introductie en ontwikkeling van de Ghanese cultuur in Nederland.
Om deze doelstelling te realiseren en de doelgroepen te bereiken worden een groot aantal activiteiten uitgevoerd.

3. Onze activiteiten

Stichting GAM heeft in de loop der jaren diverse informatieve-, educatieve- en voorlichtingsprogramma's ontwikkeld en uitgevoerd gericht op de (West) Afrikaanse samenleving in Amsterdam en omgeving, maar ook op specifieke doelgroepen als jongeren, vrouwen en mannen. Hierbij worden taboes niet geschuwd.
3.1 GAM TV
Vanaf onze oprichting in 2002 hebben wij ons bezig gehouden met het maken en uitzenden van televisie producties op het lokale televisiestation in Amsterdam Salto 2 (GAM TV )
Wij produceren en verzorgen al jaren 2 televisie uitzendingen van een uur per week: Woensdag 21:00uur t/m 22:00uur en Zaterdag 16:00uur t/m 17:00uur.
Deze programma's worden met weinig middelen gemaakt. De ervaring en deskundigheid binnen de onze organisatie voor het organiseren, schrijven en in elkaar zetten van de films is de laatste jaren sterk toegenomen.
De programma's weerspiegelen altijd de problemen van onze doelgroepen in de maatschappij. Hierin spelen gezondheidszorg, arbeidsmarkt, scholing, educatie over opvoeding en inburgering een belangrijke rol. In de films wordt Engels gesproken, aangezien de doelgroep die we willen bereiken de Nederlandse taal onvoldoende machtig is. In de afgelopen jaren heeft GAM TV afleveringen geproduceerd met aandacht voor de volgende onderwerpen.
De Nederlandse taal: veel hoogopgeleide Afrikanen werken momenteel in functies beneden hun competentie. Dit is voor het overgrote deel te wijten aan onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. Via deze afleveringen wil GAM de leden van de Afrikaanse gemeenschap stimuleren zich (verder) te verdiepen in de Nederlandse taal. Stichting GAM wil zo deze mensen prikkelen met hun volle capaciteit mee te draaien in de Nederlandse maatschappij.
Integratie: In deze afleveringen worden onze doelgroepen gestimuleerd om actief mee te werken aan integratie in de Nederlandse cultuur. Veel Afrikanen geloven dat ze maar tijdelijk in Nederland verblijven. Dit weerhoudt ze ervan om te integreren, wat vaak een onmogelijke spagaat oplevert met name in de relatie tussen ouderen en jongeren. Afrikanen worden in deze aflevering gestimuleerd hun situatie te accepteren.
Investeren in de kinderen: In deze afleveringen worden ouders voorgelicht over opvoeding. Er wordt met name gewezen op het belang van onderwijs. Kinderen moeten door hun ouders gestimuleerd worden om te leren. Ouders moeten zich actiever bezighouden met de school en opleiding van hun kinderen.
Tienerzwangerschappen: Een aflevering voor en over tieners en kinderen. Deze aflevering heeft twee doelen. Ten eerste moeten de tieners gestimuleerd worden om voorzichtig met seksuele relaties om te springen. Ten tweede moeten jonge moeders gestimuleerd worden niet bij de pakken neer te gaan zitten. Zij moeten aan hun toekomst blijven werken en hun opleiding afmaken.
Alcoholisme: De afgelopen jaren ziet GAM een probleem ontstaan in de gemeenschap. Veel Mensen zijn om verschillende redenen niet tevreden met hun leven in Nederland. Door het wegvallen van de sociale structuur worden deze problemen niet meer op een natuurlijke wijze verwerkt. Dit leidt meer en meer tot alcoholisme binnen de gemeenschap. GAM wil er met deze aflevering op wijzen dat mensen hun problemen moeten delen met elkaar. De leden van de Afrikaanse gemeenschap moeten opnieuw leren praten over hun leven en de bijbehorende problemen.
Gezondheid: Een van de aspecten van het probleem lijkt te zijn de onwil om te praten over het HIV/AIDS virus. Er rust nog steeds een grote sociaal en cultureel taboe op het virus. In onze soap besteden wij dan ook regelmatig aandacht aan preventie, condoomgebruik en testen op SOA en HIV. Meestal werken wij hierbij samen met de GGD van Amsterdam.
De programma's zijn populair vanwege het soapachtige karakter, waarin wij de onderwerpen behandelen in voor onze doelgroep herkenbare vorm en situaties. De stichting schat aan de hand van reacties dat zeker 75% van de Afrikaanse gemeenschap Amsterdam Zuidoost de soap min of meer regelmatig bekijkt.

 

3.2.Cultuur en evenementen
Sinds 2008 organiseert Stichting GAM jaarlijks het zo bekende KENTE festival, een actieve beleving van de eigen identiteit voor de Ghanese gemeenschap.
Overal ter wereld wonen Ghanezen. En in vele landen worden jaarlijks Kente- festivals gehouden (New York, Londen, Wurzburg, etc). In 2008/2009 heeft de stichting GAM het initiatief genomen om ook in Nederland een Kente festival te organiseren. (De Ghanese gemeenschap alleen al in Amsterdam bestaat uit ongeveer 10.000 mensen)
Kente is de naam voor een stof die uit Ghana komt. Het is afgeleid van het woord 'Kenten', wat mand betekent. Het is een typische stof, die (net als manden) geweven wordt, met vele kleuren en patronen. Vroeger was het dragen ervan voorbehouden aan belangrijke, zelfs koninklijke personen. Tegenwoordig is de stof niet meer alleen voor koningen. Kente is nu een soort icoon geworden, voor de rijke cultuur die Ghana heeft. Bij feesten en bruiloften in de Ghanese gemeenschap in Nederland worden trots de kleren van Kente gedragen.
Stichting GAM wil met dit initiatief aandacht schenken aan de rijke traditie die de Ghanese klederdracht kent. Ook willen we Ghanese jongeren die in Nederland zijn geboren kennis laten maken met de weeftechniek en een stukje Ghanese traditie.
Met het Kente festival probeert stichting GAM een deel van de Ghanese cultuur in Nederland te brengen. Enerzijds voor de Ghanese bevolking zelf, om zo weer het plezier van hun eigen cultuur te beleven en anderzijds om de Nederlandse bevolking te laten meegenieten. Daarnaast heeft het festival grote educatieve waarde voor onze jongeren en versterkt het gevoel van eigen waarde van de ouderen.

3.3. Voorlichting, Educatie en Informatie
Stichting Gam werkt veel samen met de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost en gemeentelijke instellingen als GGD en het Service Punt Emancipatie Amsterdam (SPE) in Voorlichting, Educatie en Informatie projecten.
Per onderwerp wordt bekeken welk middel en welke werkwijze het beste past.
Zo hebben wij in 2014 samen met stadsdeel Zuidoost, - in het kader van het Uitvoeringspro- gramma Armoede bestrijding onder Ghaneese jongeren-, een project ontwikkelend en uitgevoerd met als thema Talentontwikkeling, voor jongeren van 7 tot 16 jaar. Doel is de jongeren te laten zien dat leren en talent ontwikkelen loont. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rolmodellen uit de eigen gemeenschap. Vervolgens is (in de vakantie periode) gewerkt aan het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen talenten. Het project heeft geresulteerd in het maken van een Jingle met deze jongeren voor de radio, een video clip voor de televisie (ook te zien op onze facebookpagina en you tube) als mede een film van anderhalf uur. Op ons Kente festival hebben meer dan 150 jongeren kunnen laten zien waar hun talenten liggen en tenslotte zijn 30 jongeren benoemd tot ambassadeur van de armoede bestrijding.
Samen met SPE zijn wij bezig met een project over lesbische vrouwen. Op dit onderwerp rust binnen onze gemeenschap nog steeds een groot taboe. De vrouwen worden mishandeld en gediscrimineerd. Hiertoe hebben wij een korte TV film gemaakt over twee Amsterdams-Afrikaanse lesbiennes. De film is 4 maal op de Amsterdamse TV vertoond en zullen via Facebook en You tube worden verspreid. Een maand na de uitzending is er een talkshow op Gamtv gehouden en zijn film en onderwerp bediscussieerd.
In het kader van onze samenwerking met de GGD Amsterdam gaan we dit jaar aandacht besteden aan Ongewenste zwangerschappen en Onveilige seks. De doelgroep bestaat uit de jongeren tussen de 16 en 30 uit onze gemeenschap. Deze problemen lijken te maken te hebben met enerzijds de verschillen in maatschappelijke ontwikkeling tussen de jongens en de meiden uit deze groep, de meiden ontwikkelen zich veel sneller en beter op de maatschappelijke ladder, en anderzijds de wens en de druk van de ouders op de meiden om te trouwen en voor kleinkinderen te zorgen. Daarbij is het in de gemeenschap niet geaccepteerd dat je een partner beneden je "niveau" trouwt. De meiden bevinden zich hierdoor in een onmogelijke positie en vluchten in confronterende zwangerschappen. Op deze wijze worden de ouders gedwongen een ongewenst huwelijk te accepteren. Door interviews met de jongeren verkregen wij een duidelijker beeld van deze problematiek. Uit interviews met ouderen bleek inderdaad dat velen de door de jongeren geschetste problematiek niet (her)kenden of zelfs ontkenden. Met de informatie verkregen uit de interviews hebben we in een workshop met de jongeren een kort TV stuk gemaakt en deze vertoond. Na de uitzending is er tenslotte een "roundtable discussie" gehouden welke eveneens op TV is uitgezonden.

3.4. Activiteiten in Ghana
Als Ghanese gemeenschap onderhouden wij nog innige banden met ons moederland.
Zo zamelen wij kleding en geld in voor het Royal seed orphanage Home, Kasoa Area in Ghana en zijn wij bezig een plan te maken voor een lagere school in de buurt van het weeshuis daar er onvoldoende onderwijs in de directe omgeving aanwezig is. We hopen in 2015 de plannen gereed te hebben en toestemming van de lokale overheid om te mogen bouwen en hun intentie om voor leerkrachten te zorgen. Daarna gaan we proberen fondsen te werven en acties starten.

4. Samenwerking
Stichting GAM heeft een groot aantal structurele partners die een bijdrage leveren aan de activiteiten en projecten in Nederland en een aantal partners die een bijdrage leveren in de financiering van projecten. Zo werken wij in Amsterdam samen met de gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, SPE. AFK, Orange Fonds, Prins Bernhard fonds etc. Zij leveren zowel inhoudelijke als financiële bijdragen in de verschillende projecten.
Daarnaast werken we veel samen met gelijkgerichte organisaties, zoals Godyia, Recogin Radio, Akasanomaa Radio, Okyeman Foundation, Visa Versa, Kwahuman Association en Pentecost Revival Church, Markant , MEE, AKWABA Zorg, Samen Woven Samen Leven, P. Team, Stichting Profor, Stichting Mamawatoto, Mama Cares, ROC Amsterdam School .
Voor onze projecten in Ghana werken wij samen met diverse lokale overheden, niet gouvernementele organisaties, internationale instituties en een groot aantal Nederlandse en internationale opererende fondsen zoals NOVIB, CORDAID, EEG, Wilde Ganzen en vele anderen afhankelijk van het betreffende project. Hier biedt Bureau Inzicht ondersteuning op het gebied van project identificatie, ontwikkeling, monitoring, verantwoording en evaluatie.

Communicatie
Om onze doelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren is het van buiten gewoon belang dat wij een heldere en begrijpbare communicatie kunnen voeren naar zowel onze eigen achterban als naar onze samenwerking partners en de bevolking van Amsterdam.
Een grote rol wordt hierbij toegedacht aan de website. In 2015 en 2016 zal extra aandacht worden geschonken aan inrichting, teksten en actualiteit hiervan. Deze zal ook aangepast worden aan de eisen die de ANBI verklaring er aan stelt.
Daarnaast zal het gebruik en de actualiteit van onze facebook pagina worden verbeterd. Ervaring leert dat deze de informatie uitwisseling tussen ons en onze doelgroep verbetert. Wij verwachten dat dit ook voor sponsoren en donoren zo werkt.
Om onze tv uitingen een groter verspreiding te geven willen wij het gebruik van Youtube gaan intensiveren. Het liefs zouden we hiermee ook de jongeren in Ghana willen bereiken.

Onze organisatie
De leiding van de organisatie is in handen van het bestuur, dat conform onze statuten uit minimaal drie leden bestaat. Zij zijn verantwoordelijk voor:
De continuïteit van de organisatie;
Het afleggen van verantwoordelijkheid aan belanghebbenden en belangstellenden;
Communicatie met commissies, vrijwilligers, deelnemers en achterban;
Doelmatigheid en transparantie van de organisatie;
Uitvoering van de voorgenomen, toekomst gerichte plannen;
Heldere verdeling van de bestuurstaken;
Goed financieel beleid.
Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar aan de hand van een minimaal één week van te voren aan alle bestuursleden bekend gemaakt agenda. Besluiten worden met een meerderheid van stemmen genomen en in de vorm van notulen vastgelegd.
Om de verschillende activiteiten binnen de Stichting GAM goed te organiseren hebben we per onderdeel een commissie gevormd waar de zorg voor inhoud, kwaliteit, vorm en voortgang in handen is van een commissaris. Deze commissaris heeft toegang tot de bestuursvergadering en kan punten voor de bestuursvergadering agenderen

Organigram
Bestuur
Voorzitter: V. N.A. D. van de Kamp-BOAFO
Secretaris: Vacant
Penningmeester: ERNEST OPOKU KWAME

Commissies
CULTURAL EVENTS and FESTIVALS
YOUTH PROGRAMS
PUBLIC RELATIONS
TELEVISION PRODUCTIONS
WELFARE

For contacts and information Phone or E-mail Veronica van de Kamp
TEL. 06-41394883 E-mail a.kamp23@chello.nl
Wie doet wat?
Stichting bestuur
Geeft leiding aan de organisatie en stuurt commissarissen, projectleiders en vrijwilligers aan.
Commissaris
Geeft leiding aan de hoofd activiteiten van de stichting.
Projectleider
Is verantwoordelijk voor een bepaalde project.
Vrijwilligers
Mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor diverse activiteiten en projecten.
Deelnemers:
Leden van de achterban die aan de verschillende activiteiten en projecten deelnemen.

Beloning bestuursleden , commissarissen en vrijwilligers.
Bestuurders en commissarissen binnen onze organisatie ontvangen voor hun bestuurlijke en leidinggevende werkzaamheden geen vergoeding buiten eventuele reis (en verblijfskosten in geval van activiteiten buiten Amsterdam) en andere gemaakte kosten.
Voor vrijwilligers geldt in principe het zelfde met uitzondering van extern gefinancierde projecten. Er worden in dat geval de regels van de Nederlandse overheid gevolgd dat wil zeggen: Maximaal € 4,50 per uur, € 150,-- per maand en € 1500,-- per jaar.

Financiën
Inkomsten
Een gedeelte van onze activiteiten en projecten wordt gefinancierd door een eigen bijdrage van de deelnemers en een structurele jaarlijkse bijdrage van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de algemene kosten zoals huisvesting, telefoon etc. Daarnaast ontvangen wij financiering voor projecten vanuit verschillende sociale en vermogensfondsen.
Onze wekelijkse televisie activiteiten en dan met name de soap "Trust" kunnen wij dank zij het goede bereik voor een deel financieren met advertenties rond deze producties. Voor de wat grotere en specifieke producties blijft het zoeken naar sponsors noodzakelijk.
Als gevolg van de komende kortingen op de subsidies door de Gemeente Amsterdam zullen wij meer inzet moeten plegen om sponsoren en donateurs te vinden.
Financieel beheer en beleid
Jaarlijks wordt er in het begin van het jaar in het bestuur een activiteitenplan en een door de penningmeester opgestelde exploitatiebegroting besproken. Uitgangspunt is dat deze in evenwicht is, dwz. uitgaven en inkomsten zijn aan elkaar gelijk.
Betalingen geschieden bij voorkeur per bank. De penningmeester is verantwoordelijk voor het doen van betalingen. De betalingen geschieden op basis van een extern papieren document (rekening / invoice, kassa bon etc). Dit document wordt naast de direct betrokkene (commissaris, projectleider etc.) getekend door de voorzitter (Of bij langere afwezigheid door de secretaris) en door de penningmeester na uitvoering van de betaling. Indien een extern document ontbreekt, dan wordt deze door de secretaris opgesteld.
Kasopnames en -betalingen worden geminimaliseerd. Kasbetalingen dienen door de ontvanger te worden getekend.
Controle op de financiële middelen zal geschieden in de reguliere (eens per kwartaal) bestuursvergadering. De penningmeester zal een overzicht geven van de banksaldi en eventuele kas middelen. Eventueel rapporteert zij/hij de financiële stand van de projecten.
De jaarrekening, opgesteld door penningmeester en/of boekhouder zal worden gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit minimaal twee onafhankelijke personen (geen bestuursleden), die hiervan aan het voltallige bestuur verslag zullen doen.

*Subsidies en fondsbijdragen worden rechtstreeks bij de financierende organisatie verantwoord; in sommige gevallen dient hier een eigen bijdrage te worden geleverd.
Risico's en onzekerheden
Alhoewel de financiële positie van Stichting GAM als stabiel kan worden omschreven zijn er een aantal ontwikkelingen die risico's voor de toekomst met zich mee kunnen brengen. Daarbij is de belangrijkste wel de bezuinigingen die de Gemeente Amsterdam op de subsidies wil uitvoeren en die in 2014 en 2015 zijn beslag zal krijgen.
Om een mogelijk tekort op te vangen willen wij meer inkomsten zien te generen via sponsoring, donateurs en tevens willen wij het mogelijk maken dat mensen ons schenkingen kunnen doen en legaten kunnen nalaten, zonder dat dit nadelige belasting technische gevolgen heeft voor hen of voor ons. Daartoe willen wij voor 2015 het culturele ANBI Certificaat aanvragen.

Toekomst
In 2015 (en 2016) willen we ons op de volgende punten richten:
Uiteraard staan er in 2015 weer en aantal op onze doelgroep gerichte projecten in samenwerking met gemeente en stadsdeel op het programma en uiteraard weer het Kente festival samen met Stadsdeel ZuidOost en No Limit. Verder hopen wij in 2015 het overleg met de overheid in Ghana te kunnen afronden voor het stichten van een school voor het Basisonderwijs in de omgeving van het Royal seed orphanage Home, Kasoa Area in Ghana. Momenteel zijn wij met de GGD Amsterdam in overleg over een vierjarige samenwerkings- overeenkomst om een gezondheidsinformatie programma over Obesitas op te zetten en uit te gaan voeren.
Aanvragen van de culturele ANBI status;
Opzetten van een sponsor wervingsplan;
Activering werving sponsors en donateurs voor zowel de Nederlandse activiteiten als de projecten in Ghana tijdens onze eigen festivals en voorstellingen;
Actiever gebruik maken van de website en Facebook bij informatie verstrekking aan donateurs en sponsors;
Onderzoeken of er via youtube inkomsten gegenereerd kunnen worden;
Verdere professionalisering van het bestuur;
Opzetten draaiboeken festivals, acties en projecten;
Intensiveren samenwerking met gelijkgestemde organisaties en de Bureaus Inzicht en ToekomstPerspectief;
Samen andere gelijkgestemde organisaties werven en opleiden van bestuursleden;
Meer aandacht voor werving en opleiding van onze vrijwilligers;
Speciale aandacht voor ons eigen project: De aanschaf van een TV Video-camera, verbetering van de geluidsopname apparatuur en het opleiden van vrijwilligers in gebruik en onderhoud.

JANUARI 2015


 

DIASPORA ENTERTAINMENT AWARD

Namens de stem tijdschrift en de stem presteerders commissie, hebben wij de eer u mede te delen dat de commissie voor de toekenning trots heeft genomineerd en op je verleend, mevrouw Veronica Van de Kamp van de GAM TV als onze uitstekende "Diaspora Entertainment Award winnaar 2014 . Deze Award wordt geschonken aan u tijdens een ceremonie gepland 17 oktober in Nederland in het Van der Valk Hotel, Veluwezoom 45, 1327AK, Almere.
de Nederland
Je bent echt een pionier in de entertainment-industrie al lang voor de nieuwe generatie entertainers heet de scene in Nederland; Niet alleen heb je te pionieren, maar je in stelling en een koploper in het bevorderen van de Afrikaanse entertainment industrie in Nederland en daarbuiten gebleven.
Uw enorme bijdragen aan de ontwikkeling, vooruitgang en het algemene bewustzijn als enetertainer uit Afrika, het mengen van uw nieuwe culturele omgeving in Nederland met uw Afrikaanse erfenis, waardoor de schoonheid van Afrika; je bent een voorbeeldig persoon en zeldzaam ras of excellence waarvan de kwaliteit van het karakter en de oprechtheid van het doel plaatsen die je op het platform van een rolmodel en mentor om Afrikaanse jongeren in de Nerthalands en hopefly over de diaspora.
Het is een genot om te zien u uw handelen vaardigheden te ontwikkelen in Ghana en bloeien in de Nertherlands en aandacht te vestigen op de uitdagingen moederland Afrika. Uw carrière is een encourangement aan vele Afrikaanse jongeren en zelfs sommige streven geweest om een actrice als vandaag geworden. Afrikanen zien uw handelen praktijk bevestiging van "ja we kunnen" via uw jaarlijkse Kente Festival en het brengen van bekende Afrikaanse artiesten te perfom te leven publiek in Europa voor de afgelopen zeven jaar.
We willen daarom dit medium gebruiken om uw goede bijdragen te waarderen in het creëren van de gewenste positieve bewustwording over Afrikanen en niet-Afrikanen met jouw collectie van entertainment vaardigheden.

Top

Geschiedenis van Kente uit Ghana

Kente is een traditionele doek van Ghana. Het is niet uitsluitend te worden bij een deel van Ghana. Het is met trots gedragen door elke Ghanese ondanks culturele of economische status in de maatschappij. Elke regio in Ghana heeft zijn eigen soort Kente, dus als we praten over Kente, het is iets dat te maken heeft met Ghana als geheel.

De eerste 500 mensen die meededen aan het festival hal ontvangen souvenirs van Kente ontwerp.
De avond begon met muziek intermezzo en later een demonstratie van hoe de Kente doek is terug in Ghana geweven. Er was een ontwerper uit Ghana die het publiek toonde hoe Kente is geweven van het begin tot de finish.  

Te kijken op het podium van de geweven Kente vanaf de start tot de finish verraste veel van het publiek die nog nooit gezien een dergelijk werk gedaan met snelheid en perfectie binnen een korte tijd. De jongeren uit Nederland en geboren kinderen van Ghanese ouders die Nederlandse burgers door geboorte zag een rijk cultureel erfgoed van de achtergrond van hun ouders.

En voor de niet-Ghanezen als mensen uit Nederland, Suriname, Curaçao en andere Afrikaanse landen iets geleerd nieuw vóór het verlaten van het festival
Een professionele curator uit Ghana nam nu tijd om de geschiedenis van Kente uit te leggen aan het publiek.

Top

Model Show

Na de toespraak over Kente, er was een model show van jongeren uit verschillende gebieden van het leven met de Kente ontwerpen. Hoe Kente nu wordt gebracht in de mode en het is wereldwijd geworden aanvaardbare wijze van mode jurk zelfs voorzitter van Naties bij hun bezoek aan Ghana ontvangen Kente als nationale geschenken.

Het hoogtepunt van de avond was het gekraai van de Kente Koningin van de nacht. Dit was een grote concurrentie tussen de oude en jonge vrouwen aanwezig op het festival. Het was een grote uitdaging die nacht en de rechters moest werken zo hard om uiteindelijk uit komen met de koningin van de nacht (MISS Kente)
Een andere deelnemers van de avond kreeg ook troost gaven van Kente materialen.

De koningin werd gekroond en werd bekroond met een speciale Kente materiaal en ook een ticket om naar Ghana om liefdadigheidswerk te doen namens de Stichting GAM; de organisator van het festival in Nederland.
De koningin wordt GAM ambassadeur voor het een jaar regeren en onder haar taken is om liefdadigheidswerk geïdentificeerd door de Stichting GAM doen.

Voor 2008; Stichting GAM gepresenteerd giften verzameld via donaties op het festival tot een Verstandelijk Gehandicapten school in Ghana, (GARDEN CITY SPECIAL school) in december 2008. De koningin van de nacht (MISS Kente 2008) de kans gehad om op het voorblad van de september 2008 editie van The Voice Magazine, het grootste Afrikaanse tijdschrift dat wordt uitgegeven in Nederland en wordt verspreid in heel EuropeThe festival kon geen betere climax dat de levering van voedsel en dranken in de culturele Ghana stijl met veel smaak van de Ghanese keuken.

Veel mensen moesten Kente kopen uit Ghana voor deze dag en dit de economie van Ghana geholpen. De mensen weven de Kente in Ghana moest meer Kente weven voor het festival en dit ook meer inkomsten en werkgelegenheid voor hen speciaal voor mensen in het dorp Bonwere van Ghana die werken alleen in het leven is het weven van deze Kente kleren. 

Onze doelstellingen zijn vastgesteld als volgt:

  • Ter bevordering van culturele integratie van de Nederland gemeenschap en de Ghanese gemeenschap in Nederland
  • Om showcase, een rijke traditie Ghana dressing door het gebruik van een materiaal genaamd Kente
  • Om de invoering van de KENTE materiaal aan de Nederlandse bevolking

De externe invloed hielp positief met onze directeur, mevrouw Veronica van Kamp contacten in Ghana. Door haar betrokkenheid, we kunnen organiseren visum voor de trainers, ontwerpers en tentoonstelling personen uit Ghana om genade de gelegenheid in Amsterdam. Het is een positieve ontwikkeling die wij van plan om nog groter in de volgende Kente festival.

Top

Onze doelgroep

Jongeren in Nederland vanaf de leeftijd van 12 tot 30 jaar en de oudere generatie geïnteresseerd in de inter-culturele vorming en uitwisseling van culturele ideeën met de Ghanese gemeenschap in Nederland. Kente Festival is gericht op jongeren tussen de leeftijd van 12 tot 30 jaar, bestaande uit jongens en meisjes die afkomstig zijn van Ghana, maar hebben niet de mogelijkheid om te reizen naar Ghana om te weten over deze culturele erfgoed, het hele festival is informatief en educatieve aan de deelnemers.

Deze jonge Ghanese jongeren kan gemakkelijk verklaren deze Kente cultuur aan hun vrienden en collega's op school en hun werk.

Keuze van Age
Wij geloven in de zin "vangen jonge ', als we goed begrip van verschillende culturen zou kunnen bereiken, zoals de Nederlandse cultuur en die van Ghana waar de Nederlanders heeft meer dan 300 jaar van de zakelijke relatie, het zou de integratie en interactie te stimuleren tussen de verschillende mensen .

Onze Experiment
Dit is de derde keer een dergelijke unieke Kente festival zal worden gehouden in Nederland. Veel Nederlandse personen die heeft bezocht Ghana is verliefd geworden op de Kente materialen, maar ze wist nooit de geschiedenis achter de rug. Ze zijn blij met een organisatie als de Stichting GAM die hen heeft opgeleid en hen het plezier van het genieten van Ghanese cultuur in Amsterdam. Het festival is net als Ghana brengen naar Nederland.

Top